Publicación das listas definitivas do alumnado admitido e non admitido

O día 15 de maio publícanse as LISTAS DEFINITIVAS do alumnado admitido e non admitido.

IMPUGNACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS: RECURSOS DE ALZADA OU RECLAMACIÓN

Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán formular reclamación ante a persoa titular da Xefatura Territorial no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación. A resolución da persoa titular da Xefatura Territorial porá fin á vía administrativa.

Prazos de formalización de matrícula

a) Do 20 ao 30 de xuño para Infantil e Primaria

b) Do 23 de xuño ao 7 de xullo para ESO

Enviarase a documentación por correo electrónico para formalizar a matrícula a partir do 12 de xuño para infantil e primaria, e do 19 de xuño para ESO.