Listado definitivo do alumnado admitido e non admitido para o curso 21-22

Dende o día 13 de maio están expostas nos taboleiros colocados no interior e á entrada do centro as listas definitivas do alumnado admitido e non admitido para o curso académico 21-22.
Contra esta relación definitiva, as persoas interesadas poderán formular reclamación ante a persoa titular da Xefatura Territorial no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación. A resolución da persoa titular da Xefatura Territorial porá fin á vía administrativa