O NOSO PROXECTO EDUCATIVO

INFANTIL

INFANTIL

METODOLOXÍA

• Aprendizaxe a través de centros de interese: temas motivadores para os nosos alumnos que nos permitan unha profundización e investigación (o espazo, o noso corpo….)

Lectoescritura, respectando os ritmos madurativos e traballándoos como unha aventura que nos vai a abrir un mundo de posibilidades (o noso obxectivo é o formar futuros bos lectores)

O noso alumnado é o protagonista do seu proceso de aprendizaxe (encargado do día, asamblea, recursos desde casa e explicación aos nosos compañeiros)

A importancia da experiencia:
• Talleres de matemáticas manipulativas, psicomotricidade fina, estimulación da linguaxe
• Saídas e excursións enmarcadas en proxectos e centros de interese (imos ao mercado, vila romana, museo do mar, castelo de Soutomaior…)

• A aprendizaxe ten que ser un descubrimento e por tanto debe de ser sorprendente e motivador, sempre partindo dos seus coñecementos previos e construíndo)
• Nosas instalacións, ao servizo da aprendizaxe (bosque, aulas de psicomotricidade, laboratorios, aulas que fomentan a aprendizaxe e a autonomía)

Psicomotricidade:
Nesta etapa o corpo é clave nas aprendizaxes, unha boa coordinación e lateralidad son uns cimentos moi importantes no desenvolvemento dos nosos alumnos para a adquisición de novas aprendizaxes. Por iso para nós é unha actividade crave e moi presente no horario do noso alumnado.

FAMILIA E COLEXIO

• Actividades e charlas desenvolvidas por familias na aula (visítannos pais dentistas, arquitectos, sanitarios… afeccionados á pesca, especialistas en facer un horto… de diferentes profesións para axudarnos a entender os temas de interés da nosa sociedade)

• Actividades escolares en colaboración coa ANPA (nadal, festas colexiais, excursións e saídas escolares)
• Entrevistas co titora/a
• Alexia, como plataforma de comunicación
• Reunións de familias
• Escola de familias
• Conciliación vida familiar e laboral:
+ PERIODO DE ADAPTACIÓN para alumnado de 3 anos na primeira semana de curso.
+ SERVICIO MADRUGADORES DENDE AS 07.30H
+ SERVICIO DE COMEDOR CON COCINA PROPIA
+ AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE MEDIODÍA E DE TARDE.

EMOCIÓNS E CONVIVENCIA

• Asemblea diaria
• Traballamos na Resolución de conflitos
• Traballamas na identificación de emocións
• Sesións de convivencia desde o primeiro curso de Educación Infantil
• Recollida Ignaciana do día.

AULA MULTISENSORIAL

O Colexio estreou no curso 21-22 un novo espazo para potenciar o desenvolvemento do esquema corporal do noso alumnado máis pequeno que é, á vez, unha magnífica e moderna ferramenta na que se conxuga a estimulación e a relaxación.

Na nova Aula de Estimulación Multisensorial (EMS), con elementos como son a música, as luces de cores, os aromas, as texturas… os nenos e as nenas exploran, descobren e gozan do mundo dos sentidos e os afectos.

Nos países do Norte de Europa xa hai moitos anos que estas aulas están integradas nos colexios, pero en España é algo aínda moi novo. O noso centro apostou por iso porque cremos firmemente no beneficio que suporá para o desenvolvemento integral do noso alumnado.

Nesta EMS levan a cabo distintas actividades que están recollidas e integradas na nosa
programación, tales como:

• Estimulación, contacto somático, para que o neno tome conciencia do seu corpo para desenvolver o seu esquema corporal e coordinar os seus movementos.
• Actividades de estimulación táctil e estimulación vibratoria, a partir de elementos concretos, para que vaia adquirindo os límites do seu corpo.
• Tamén actividades de estimulación vestibular: o movemento. Localízase na parte non auditiva do oído. Constitúe a condición previa para calquera desprazamento. Se isto non se fai, pode xerar dificultades no futuro.
• Estimulación do olfacto e estimulación acústica: hai nenos que están sobresaturados a nivel acústico e isto pode repercutir en problemas de conducta e sociais. E actividades de estimulación visual que axudan a motivalos, a centrar a súa atención.

En definitiva, distintas actividades que nos axudan a traballar o esquema corporal, a motricidade fina máis precisa, a linguaxe, a crear rutinas interactivas para favorecer a comunicación, para favorecer o xogo cos seus iguais, etc.

Link á noticia do Faro de Vigo: https://www.farodevigo.es/faroeduca/2021/11/09/espacio-estimulacion-relajacion-peques-59308990.html

PRIMARIA

PRIMARIA

METODOLOXÍA

Metodoloxías activas nas que o alumno é o protagonista do seu proceso de aprendizaxe. Traballo cooperativo, unha metodoloxía que ten por obxectivo o ensinar ao noso alumnado a importancia de traballar en equipo e como poñer as nosas fortalezas ao servizo da colectividade.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Unha das liñas prioritarias do noso centro é a atención á diversidade, ao que lle dedicamos un gran número de recursos e esforzos. Cada alumno merece unha atención constante e individualizada que axude a potenciar todas as súas fortalezas e acompañe e apoie aquelas dificultades que poidan xurdir no proceso de aprendizaxe. O noso modo de proceder inclúe detección, seguimento, apoio e reforzo.

Contamos cun Departamento de Orientación formados por psicólogos, especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. A isto temos que engadir traballo dentro da aula con dous profesores traballando simultaneamente co obxectivo dun maior seguimento dos nosos alumnos e a implantación de metodoloxías activas e reforzos dentro da aula.

EMOCIÓNS E CONVIVENCIA

Prevención do acoso escolar a través do programa KIVA implantado en toda Primaria e Secundaria.
– Traballo das emocións e a convivencia con actividades incluidas no noso día a día como é a recollida do día
– Convivencias en todas os cursos.
– Materia de libre configuración en 4º e 6º de Primaria “Educación Emocional e Social”
– Talleres formativos sobre emocións.

PLURILINGÜISMO

O noso Colexio é Plurilingüe na etapa de Primaria, de tal xeito que, as áreas de Plástica e Educación Física, e Sociais e Naturais, impártense en Inglés en cursos alternos.
Ademáis contamos con auxiliares de Conversación nativos, e clases extraescolares de Inglés impartidas no propio centro a mediodía para EP.

ESO

Educación Secundaria Obligatoria – ESO (1º-2º-3º-4º)

Metodoloxía:

Conxugamos a Aprendizaxe Cooperativa con outras metodoloxías activas que poñen ao alumnado no centro da aprendizaxe.

Acompañamento:

Temos un Plan de Acción Titorial propio con unha hora semanal de titorías para traballar a Educación en Valores. Entrevistas persoais co alumnado por parte dos titores.

Convivencia:

• Programa KIVA: Programa de Prevención do Acoso Escolar. Experiencia de máis de 3 anos.
• Conflitos: Grupo de convivencia-resolución de conflitos entre pares, círculos restaurativos, delegados KIVA de convivencia.
• Plan de Adaptación: socialización de alumnos novos. Acompañamento titorial a alumnos e familias.

Aprendemos desde a diversidade:

• Variedade metodolóxica.
• Atención á Diversidade: Clases de reforzo gratuítas en áreas instrumentais. Aula Arrupe para alumnos con NEAE.
• Oportunidade de aprobar en distintas convocatorias e de subir nota.

Plurilingüismo:

• Materias Bilingües dependendo dos cursos: Xeografía, Música, Ciencias, TIC,
• Segunda lingua estranxeira: Francés e Alemán
• Actividades de intercambio: Reino Unido e Francia.

Construimos Colexio:

Participación do alumnado na realización de actividades, festas colexiais, calendarios de exames, presenza de delegados de sección e de curso. Escola de Familias.

Dimensión social:

Voluntariado: Rede da Mocidade Solidaria con Entreculturas.

BACH

BACHARELATO

Metodoloxía:

• Metodoloxías activas e variadas
• Metodoloxía presencial e en liña cando a situación demándao (Covid-19).

Acompañamento:

Plan de Acción Titorial propio con 1 hora semanal de titorías para traballar a Educación en Valores. Entrevistas persoais co alumnado por parte dos titores.

Convivencia:

• KIVA: Programa de Prevención do Acoso Escolar. Experiencia de máis de 3 anos.
• Conflitos: Grupo de convivencia-resolución de conflitos entre pares, círculos restaurativos, delegados KIVA de convivencia.
• Plan de Adaptación: socialización de alumnos novos. Acompañamento titorial a alumnos e familias.

Itinerarios:

Ampla variedade de optativas e itinerarios.

Orientación para a ABAU:

Semanas de exames/horario de exames/tipo de exames. Opción de subida de notas.

Orientación académica e vocacional:

Acompañamento na toma de decisións. Feira de Universidades. Charlas de Orientación. Acompañamento para a ABAU en todos os seus pasos.

Plurilingüismo:

Itinerario propio de Pluribach. Materia propia: Cidadanía Europea. Intercambios con Europa.

Dimensión social:

Voluntariado Social en colaboración con Ong. Materia propia: Emprendemento social

Construímos Colexio:

Participación do alumnado na realización de actividades, Festas Colexiais, Calendarios de exames, presenza de delegados de sección e de curso. Escola de Familias.

PLURILINGÜISMO

PLURILINGÜISMO

O Colexio ten implantado un proxecto de plurilingüismo en todo o centro educativo, desde Educación Infantil ata Bacharelato. Pertence a Rede de Centros Plurilingües da Xunta de Galicia e, como tal, ten os seguintes obxectivos:
• Formar en linguas extranxeiras á vez que en contidos non lingüísticos
• Mellorar o dominio efectivo en linguas estranxeiras do alumnado galego
• Fomentar a pluralidade lingüística e cultural nos centros educativos para lograr a plena integración do alumnado nun contexto globalizado
• Promover o desenvolvemento dun currículo integrado das linguas para favorecer a transferencia dos coñecementos e as competencias dunha lingua a outras

O Colexio está inscrito no programa BEDA, Bilingual English Development and Assessment, instrumento de calidade para potenciar a ensinanza do inglés, no nivel 2 bilingüe. Damos a oportunidade a todo o noso alumnado de dominar a lingua inglesa, ao mesmo tempo que a castelá e a propia lingua galega.
Ofertamos un servizo de auxiliares de conversa nativos en Primaria, Secundaria e Bacharelato. Unha axuda semanal para a mellora das súas competencias linguísticas en inglés e para a adquisición da confianza e soltura necesaria para o seu uso.

O Colexió é centro preparador e examinador de Cambrigde.
Francés e alemán: Ofértase tamén lingua francesa e alemán desde 1º da ESO ata 2º de Bacharelato
Intercambios lingüísticos e outros proxectos internacionais: Promovemos os programas europeos Comenius, Erasmus +, Euroscola ou European Youth Parlament, actividades de inmersión lingüística como intercambios e cursos de verán no estranxeiro.

Máis información en https://colegioapostol.com/educacion/plans/plurilinguismo

PluriBach, programa de especialización en idiomas

Desde o curso 18-19 impártese no Colexio o “Programa de especialización en idiomas”, tamén coñecido como Pluribach, aprobado pola Xunta de Galicia en 2018 e que foi o noso centro o primeiro da provincia en incorporalo.

A planificación consta da implantación da materia de TIC en inglés, xa que é unha materia que cursan todos os alumnos de 1º de Bacharelato, e que ten a súa continuidade en 2º de Bacharelato. Tamén se imparte a materia “Cidadanía Europea”, en horario  extracurricular, e que se desenvolve coa axuda dunha auxiliar de conversación, e na que os alumnos aprenden non só a debater segundo as regras do Parlamento Europeo, senón tamén a súa historia, a súa composición… e ademais fórmanse para participar nas convocatorias da organización  EYP (European  Youth  Parliament)

Hai actividades complementarias, como preparar aos alumnos para a competición de  EYP ( European  Youth  Parliament) incluíndo a participación destes nas sesións rexionais da organización (sábado e domingo) e nas nacionais se se clasificasen para as mesmas.

Tamén se organizarán  obradoiros co tema da UE nos que os alumnos  visionan vídeos, e realizan diferentes actividades relacionadas coa UE, e mesmo poñerse en contacto con membros da UE a través de correo electrónico expóndolles as súas preguntas.

Tamén se inclúe a participación en intercambios lingüísticos con outros colexios como o  AKG de  Budapest co que mantemos contacto desde hai anos.

Este programa enmárcase dentro dun plan de Plurilingüismo integral no Colexio que vai desde Educación Infantil (PlurInfantil) ata Bacharelato, e que incorpora ademais actividades como a preparación de exames Cambridge no propio centro, clases extraescolares desde os 3 anos, auxiliares de conversación desde  EP ata Bacharelato, intercambios con Alemaña e Francia en 3ºESO ou unha estancia en Inglaterra para alumnos de 1º-2º ESO.

Bacharelato Dual Americano

O Colexio Apóstol estreou no curso 2021-22 o Bacharelato Dual Americano. Estudantes de Secundaria poden, mentres realizan o curso correspondente á súa idade, avanzar materias americanas. Trátase dun programa que no noso Colexio iníciase en 3º da ESO, xa que está deseñado para facerse cunha certa comodidade en tres anos, de tal maneira que os estudantes realicen simultaneamente as materias do propio curso xunto con 3 materias americanas por ano.

Dese modo permítese aos alumnos obter o seu  US  High School Diploma comodamente e deixa libre o 2º ano de Bacharelato dos estudos españois para obter os mellores resultados posibles. Estes cursos son homologados polo US Departament  of  Education con idéntico valor ao que obtén calquera alumno, en calquera High School de calquera estado de EEUU.

Trátase dun programa de aprendizaxe dixital (e- Learning) que non afecta á estrutura curricular do centro xa que se expón como unha actividade extraescolar.

Os estudantes teñen aos seus profesores en EEUU á súa disposición, de luns a venres polas tardes, así como un profesor do noso centro (mentor) encargado do seu seguimento que os supervisa unha hora á semana para seguir así a súa evolución. No noso caso é Raúl Prada, responsable do departamento de Linguas.

PASTORAL

PASTORAL

A tarefa pastoral a entendemos como una labor misioneira e iso supón unha serie de retos que van desde as estruturas básicas da pastoral, ata as metodoloxías, pasando polas persoas e a súa testemuña de vida que forman parte do terreo da pastoral –dende infantil e xuvenil (nenos e mocidade) ata familias e persoal do centro- e tamén o modo de relación entre eles.

Buscamos unha pastoral que sexa profundamente coherente,  antropolóxicamente significativa e que faga unha  explicitación do coñecemento e experiencia de Deus da man do compromiso que de él se deriva, segundo a Espiritualidade  Ignaciana. Partimos da realidade do noso alumnado, atendemos as súas preocupacións, provocamos preguntas e posibilitamos o encontro con Xesús e coa comunidade.

Desde esta formulación han de entenderse as distintas propostas pastorais que ofertamos ao longo do curso. O obxectivo final non é o de facer moitas actividades, senón aquelas que poidan chegar máis fondo, axudando ao alumnado, as familias e ao persoal do centro a descubrir a súa vida en clave crente.

Para máis información: www.lineasdefuerzasj.org e https://colegioapostol.com/educacion/plans/pastoral

PARAESCOLARES

Actividades Paraescolares e Club Apóstol Santiago

O noso centro educativo ten un amplo programa de actividades paraescolares en horario de mediodía e tarde, que oferta a toda a comunidade educativa. Deportes, música, obradoiro de idiomas, teatro, oratoria e debate, robótica,…. Tamén para familias hai unha oferta especial, como son as clases de ioga.
Entendemos que esta actividades son unha parte fundamental da oferta do Colexio a través da cal se apoia a formación integral do alumnado, foméntanse as relacións persoais e os valores humanos.
A maiores, o Colexio conta cunha entidade propia, o Club Apóstolo Santiago, para levar a cabo todas as competicións federadas. En concreto, nas modalidades deportivas de fútbol 11, fútbol 8, fútbol sala, baloncesto, ximnasia rítmica, atletismo e patinaxe.
Máis información en https://colegioapostol.com/actividades/paraescolares

FORMACIÓN HUMANA E VOLUNTARIADO

FORMACIÓN HUMANA E VOLUNTARIADO

As catro claves da Pedagoxía Ignaciana que nos gostaría que o noso alumnado acadase ao saír do Colexio son: ser persoas conscientes, compasivas, competentes e comprometidas.

O obxectivo é que o noso alumnado medre as súas dimensións intrapersoal, interpersoal e espiritual, e así aportar e mellorar ao entorno social onde se desenvolve. Por iso traballaremos dende todas as dimensións do Colexio con diferentes actividades.

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL:
• Programa KIVA contra o acoso escolar
• Competencia global
• Técnicas de estudo
• Aprendizaxe cooperativa
• Igualdade de xénero
• Prevención de conductas adictivas
• Orientación académico-vocacional e afectivo sexual

CAMPAÑAS:
• Equidade de xénero
• Coidado da Casa Común
• Somos migrantes
• Nadal
• Paz e solidaridade
• Entreculturas (ONGD da Compañía de Xesús)

VOLUNTARIADO:

Rede solidaria (Alumnado de 3º e 4º ESO)

Voluntariado social (Familias e alumnado de 1º e 2º de BACH)

Máis información en https://colegioapostol.com/educacion/plans/formacion-humana-e-voluntariado

DOE

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

O Departamento de Orientación Educativa está formado por un conxunto de profesores, psicólogos, psicopedagogos e especialistas en Audición e Linguaxe (AL) e Pedagoxía Terapéutica (PT).

As tarefas fundamentais que se marca este departamento son dúas:

1. Atención á diversidade, con accións dirixidas a mellorar o proceso de ensino/aprendizaxe.

2. O Plan de Orientación Académico e Profesional, con accións que teñen como finalidade axudar aos alumnos na súa toma de decisións e nas saídas durante e unha vez terminada a ESO, orientación a ciclos formativos ou graos universitarios.
Traballamos para ser un centro inclusivo no que cada neno desenvolva as súas potencialidades de maneira óptima.

Máis información en https://www.elorienta.com/apostolvigo/

EDIXGAL

AULAS EDIXGAL

Este curso escolar estamos embarcados nun novo proxecto: EDIXGAL (Educación Dixital de Galicia). Trátase dunha iniciativa da Xunta da que o noso centro benefíciase xa e que se irá incorporando progresivamente a outros cursos.

Grazas a EDIXGAL, desde o pasado outono de 2021, os 200 alumnos e alumnas de 5º de Primaria e 1º de ESO dispoñen dos seus computadores portátiles cedidos pola Xunta e poden utilizar a contorna virtual de aprendizaxe. Deste xeito, o noso alumnado ten ordenadores para acceder a libros dixitais, material facilitado polo profesorado, facer actividades e unha chea de recursos máis que ofrécelles esta contorna.

Esta iniciativa foi acompaña dunha mellora dixital das propias aulas nestes dous cursos con novas e modernas pantallas interactivas.

O alumnado destes cursos xa empezou a traballar con todo este novo material e están emocionados coa experiencia.

Contacta con nós

Para cualquera duda ou consulta, rechee este formulario e lle contestaremos tan pronto como sexa posible.

X